Integrerat ledningssystem

QGMI och dess projekt använder sig av QGMI:s koncernövergripande integrerade ledningssystem, som är externt certifierat för hälsa och säkerhet (ISO 45001), miljö (ISO 14001) och kvalitetshantering (ISO 9001) (HSEQ).

QGMI:s policy för integrerat ledningssystem (IMS) anger att vårt åtagande är att leda våra aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för människor och miljö så mycket som det är praktiskt möjligt.

QGMI:s integrerade ledningssystem (IMS), dess plan, procedurer och verktyg presenteras och införs i alla projekt som drivs av QGMI UK. IMS granskas årligen på företags- och projektnivå.

Varje projekt har en skräddarsydd IMS-plan, som beskriver hur hälsa, säkerhet, miljö, kvalitet och socialt ansvar (HSEQ-SR) ska hanteras i linje med ledningsmetoden Plan-Do-Check-Act.

Rutiner på företags- och projektnivå utvecklas, granskas och uppdateras regelbundet för att säkerställa att de är ändamålsenliga och tar hänsyn till eventuella förändringar i driftsförhållandena, med hjälp av feedback från intressenter och de lärdomar som dragits.

Därigenom ser vi till att vi på ett lämpligt sätt bedömer, hanterar och övervakar icke-tekniska risker på ett sätt som står i proportion till både omfattningen och typen av projektaktiviteter.

QGMI är engagerad i mänskliga rättigheter och alla människors värdighet.

Av denna anledning gör vi vår policy för mänskliga rättigheter tillgänglig för våra 
anställda, partners och tredje part.

Scroll to Top

Integrated Waste Management

At QGMI, we plan to adopt an integrated waste management approach, by assessing the various waste streams and adopting an approach of waste management. Our organic wastes are segregated, and a designed composter treats them. The result of the organic waste management can be applied to our reforestation projects.

Accugrade GPS Control System

We use a GPS technology to increase our productivity in earthmoving and grading processes. This Control System allows operators to grade more precisely and faster, which translates into higher productivity, lower operating costs, and a well-done work.

SAE (Electronic Monitoring System)

The Electronic Monitorig System was developed internally by the IT team, with the aim of monitoring the development of activities and working hours of workers and teams in real time, reducing access time to performance indicators for strategic decision making. The system, which is available in Portuguese, English, and Spanish, works via smartphone by reading QR Codes affixed to equipment and on workers’ credentials. It works even where there is no internet available, as data can be stored in the phone’s memory and transferred when there is a Wi-Fi or 4G network signal. It improves cost management, productivity control and contributes to environmental sustainability.