Integrerat ledningssystem

QGMI och dess projekt använder sig av QGMI:s koncernövergripande integrerade ledningssystem, som är externt certifierat för hälsa och säkerhet (ISO 45001), miljö (ISO 14001) och kvalitetshantering (ISO 9001) (HSEQ).

QGMI:s policy för integrerat ledningssystem (IMS) anger att vårt åtagande är att leda våra aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för människor och miljö så mycket som det är praktiskt möjligt.

QGMI:s integrerade ledningssystem (IMS), dess plan, procedurer och verktyg presenteras och införs i alla projekt som drivs av QGMI UK. IMS granskas årligen på företags- och projektnivå.

Varje projekt har en skräddarsydd IMS-plan, som beskriver hur hälsa, säkerhet, miljö, kvalitet och socialt ansvar (HSEQ-SR) ska hanteras i linje med ledningsmetoden Plan-Do-Check-Act.

Rutiner på företags- och projektnivå utvecklas, granskas och uppdateras regelbundet för att säkerställa att de är ändamålsenliga och tar hänsyn till eventuella förändringar i driftsförhållandena, med hjälp av feedback från intressenter och de lärdomar som dragits.

Därigenom ser vi till att vi på ett lämpligt sätt bedömer, hanterar och övervakar icke-tekniska risker på ett sätt som står i proportion till både omfattningen och typen av projektaktiviteter.

Sergio Couto
Hållbarhetschef

Han är ingenjör i arbetsmiljöfrågor och har lett system för kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö och socialt ansvar (HSEQ-SR) inom bygg- och verkstadssektorn i över 20 år. Han är IOSH Graduate Member, NEBOSH-certifierad och revisor av ISO-standarder för kvalitet, miljö och säkerhet (Integrated Management System – ISMS). Sergio har gedigen internationell erfarenhet och har arbetat i Europa, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern.

Scroll to Top

Gestión Integrada de Residuos

En QGMI, tenemos previsto adoptar un enfoque de gestión integrada de residuos, evaluando sus distintos flujos y adoptando un enfoque para gestionarlos. Nuestros residuos orgánicos se separan y son tratados por un compostador, y el resultado final de esta gestión de los residuos orgánicos puede reutilizarse en nuestros proyectos de reforestación.

Sistema de Control GPS

Utilizamos una tecnología GPS para aumentar nuestra productividad en los procesos de movimiento de tierras y nivelación. Este sistema de control permite a los operarios nivelar con mayor precisión y rapidez, lo que se traduce en una mayor productividad, menores costes operativos y un trabajo bien hecho.

SAE (Sistema de Monitorización Electrónico)

El Sistema de Monitorización Electrónico fue desarrollado internamente por el equipo de TI, con el objetivo de monitorizar en tiempo real el desarrollo de las actividades y horas de trabajo de los colaboradores y equipos, reduciendo el tiempo de acceso a los indicadores de desempeño para la toma de decisiones estratégicas. El sistema, que está disponible en portugués, inglés y español, funciona a través de un smartphone mediante la lectura de códigos QR pegados en los equipos y en las credenciales de los trabajadores. Funciona incluso cuando no hay Internet disponible, ya que los datos pueden almacenarse en la memoria del teléfono y transferirse cuando hay una señal de red Wi-Fi o 4G. Mejora la gestión de los costes, el control de la productividad y contribuye a la sostenibilidad medioambiental.