HUR VI ARBETAR

KUNDENGAGEMANG
OCH KONSULTATION

Vi ser till att våra kunder får information och vägledning genom hela processen och är involverade och engagerade i beslutsprocessen från början för att garantera att den infrastruktur som formas uppfyller slutanvändarnas förväntningar och ger dem en väsentlig socioekonomisk fördel.

IDENTIFIERING
AV MÖJLIGHETER

Vi strävar efter att efterlämna ett positivt arv och stödja ekonomisk aktivitet genom de projekt som vi tar fram. För att kunna göra det letar vi efter möjligheter där vi känner att vi kan tillföra värde och göra skillnad för slutanvändaren.

Läs mer

Vi samarbetar med kunder, långivare, banker och lokala intressenter för att få deras feedback, utforska olika sätt att optimera det ursprungliga konceptet och effektivt strukturera ett projekt från starten. Som en del av vårt arbete med att identifiera möjligheter gör vi övergripande miljömässiga och samhälleliga undersökningar för att identifiera viktiga icke-tekniska konsekvenser och risker som måste beaktas i processen för att besluta om vi ska gå vidare eller inte, samt i framtida studier, planering och upplägg.

KONSTRUKTION
OCH UTFORMNING

QGMI fungerar som en totalleverantör där kunderna kan vara säkra på att de kommer att erbjudas ett komplett paket som uppfyller deras krav. Vi lyssnar noga på kunderna och undersöker hur vi kan tillhandahålla en optimal lösning som innefattar alla projektdimensioner, inklusive hållbarhet, bästa tekniska lösning, finansiering och slutanvändarnas förväntningar.

Läs mer

För det ändamålet satsar vi på konstruktions- och utformningsstudier redan i ett tidigt skede av projektutvecklingen. Kunderna får en detaljerad beskrivning av projektets omfattning som gör att de får en god uppfattning av hur vår vision av projektet ser ut och kan komma med sina kommentarer i ett tidigt skede, eventuellt redan innan kontraktet träder i kraft.

Efter att ha gjort vår första undersökning av miljömässiga och sociala risker under den fas när vi identifierade möjligheter, kan vi föreslå alternativ och lösningar som bidrar till en effektiv minskning av konsekvenserna och ökar fördelarna genom utformningen.

UPPHANDLING
OCH PARTNERSKAP

QGMI erbjuder en integrerad upphandlingstjänst som inkluderar kontrakthantering, inköp, inspektion, kvalitetskontroll, logistik och materialhantering för små och stora infrastrukturprojekt och offentliga tjänster.

Läs mer

Kunder med komplexa infrastrukturprojekt och -program kan räkna med att QGMI säkerställer en kostnadseffektiv och pålitlig försörjningskedja och upphandlingsprocess som en del av deras leverans.

QGMI behandlar sina leverantörer och entreprenörer som samarbetspartner vid utvecklingen av hållbara projekt. Vi strävar kontinuerligt efter att skapa långvariga partnerskap med väletablerade och dynamiska företag inom bygg- och infrastruktursektorn för att tillföra värde till våra projekt.

STRUKTURERAD FINANSIERING FÖR PROJEKT

Som en del av vårt omfattande tjänstepaket kan vi arbeta med kunder för att säkra en strukturerad finansieringslösning som är anpassad efter deras behov. Det gör vi genom att utnyttja de relationer vi har upparbetat med finansinstitut, inklusive lokala och internationella affärsbanker, exportkreditbyråer och multilaterala företag.

Läs mer

Vi tror att det utgör en viktig skillnad i vårt tjänsteerbjudande, vilket hjälper kunder att säkra de kreditfaciliteter som de behöver och skapa balans mellan olika konkurrerande utgiftsbehov.

Som en del av det kan vi också samordna de miljö- och samhällsstudier och krav som kan vara en förutsättning för att få finansiering till ett projekt.

BYGGVERKSAMHET

Varje projekt tilldelar vi ett dedikerat och erfaret team för att säkerställa att byggandet utförs enligt fastställda normer. Våra team inkluderar vanligtvis en projektledare, personalhantering samt hälsa, säkerhet, miljö och kvalitetsledning, planerings- och produktionstekniker, besiktningsmän, förmän och underhålls- och supportpersonal.

DRIFTSÄTTNING OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING

QGMI strävar efter att lämna ett positivt arv som sträcker sig bortom det kortvariga engagemanget i ett projekt.

Beroende på projektets tekniska karaktär kan QGMI:s drifttagningstjänst innefatta leverans av ett skräddarsytt kunskapsöverföringsprogram och tillhandahållande av nödvändig driftutbildning för att säkerställa att kundens team fullt ut kan utnyttja fördelarna med och nyttan av sitt projekt, och därmed kunna driva och utföra underhåll korrekt för att förlänga livslängden på tillgångarna.

Läs mer

På kundens begäran kan kunskapsöverföringsprogrammet också ha en bredare tillämpning, som att stödja kunden i utvecklingen av ett ledningssystem för att förbättra den övergripande riskhanteringen eller stödja kunden med att uppfylla långivarens miljömässiga och samhälleliga krav.

Överlämning av projektet till slutanvändaren
Vi strävar efter att göra en smidig överlämning till slutanvändaren, med tillhandahållande av all nödvändig information och register för att de ska kunna driva tillgången eller tjänsten på ett hållbart och oberoende sätt.

Tjänster efter leverans
Vi erbjuder tjänster efter leverans som är skräddarsydda efter projekttypen och dess tekniska komplexitet. Projekten har vanligtvis en garantiperiod under vilken eventuella brister kan åtgärdas.

Scroll to Top

Gestión Integrada de Residuos

En QGMI, tenemos previsto adoptar un enfoque de gestión integrada de residuos, evaluando sus distintos flujos y adoptando un enfoque para gestionarlos. Nuestros residuos orgánicos se separan y son tratados por un compostador, y el resultado final de esta gestión de los residuos orgánicos puede reutilizarse en nuestros proyectos de reforestación.

Sistema de Control GPS

Utilizamos una tecnología GPS para aumentar nuestra productividad en los procesos de movimiento de tierras y nivelación. Este sistema de control permite a los operarios nivelar con mayor precisión y rapidez, lo que se traduce en una mayor productividad, menores costes operativos y un trabajo bien hecho.

SAE (Sistema de Monitorización Electrónico)

El Sistema de Monitorización Electrónico fue desarrollado internamente por el equipo de TI, con el objetivo de monitorizar en tiempo real el desarrollo de las actividades y horas de trabajo de los colaboradores y equipos, reduciendo el tiempo de acceso a los indicadores de desempeño para la toma de decisiones estratégicas. El sistema, que está disponible en portugués, inglés y español, funciona a través de un smartphone mediante la lectura de códigos QR pegados en los equipos y en las credenciales de los trabajadores. Funciona incluso cuando no hay Internet disponible, ya que los datos pueden almacenarse en la memoria del teléfono y transferirse cuando hay una señal de red Wi-Fi o 4G. Mejora la gestión de los costes, el control de la productividad y contribuye a la sostenibilidad medioambiental.